Geef uw mening

Schrijf u hier in om mee te doen met onderzoeken van MeMo² en kans te maken op één van de vele prijzen...

Inschrijven

Voorwaarden deelname

Het MeMoPanel is onderdeel van onderzoeksbureau MeMo² B.V.

MeMo² is een gerenommeerd en geheel onafhankelijk onderzoeks- en consultingbureau dat via online onderzoek de effectiviteit van diverse (cross)mediale reclamecampagnes in kaart brengt. MeMo² B.V. (“MeMo²”) is gevestigd te Amsterdam.

Instemming met de Deelnemersvoorwaarden is noodzakelijk

Om u in te schrijven als deelnemer van het MeMoPanel dient u in te stemmen met deze Deelnemersvoorwaarden. Met uw inschrijving bevestigt u dat u deze Deelnemersvoorwaarden heeft gelezen en dat u hiermee akkoord gaat.

Wie kunnen meedoen aan ons panel?

Iedereen kan deelnemer worden van het MeMoPanel. Men dient over toegang tot internet te beschikken en in het bezit te zijn van een e-mailadres. Het is niet toegestaan om zich meerdere malen als deelnemer in te schrijven. MeMo² kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers (tijdelijk) stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen alleen deelnemen aan het MeMoPanel met toestemming van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Door deze Deelnemersvoorwaarden te accepteren garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om deelnemer te worden.

Onderzoeksuitnodigingen

Deelnemers van het MeMoPanel worden via een e-mail op de hoogte gesteld van onderzoeken waar zij aan kunnen deelnemen. In de e-mail die zij ontvangen staat een link naar de vragenlijst. Deelname is niet verplicht en deelnemers kunnen per uitnodiging bewust kiezen voor deelname op elk gewenst tijdstip (totdat het onderzoek gesloten is).

Hoe komt de beloning tot stand?

Door het adequaat invullen van een vragenlijst maakt een deelnemer kans op een prijs. Prijzen worden per onderzoek verloot waarbij de totale waarde van de prijzen gezamenlijk nooit meer dan 4500 euro zal bedragen. In enkele gevallen worden de prijzen onder meerdere onderzoeken (zoals bijv. de iPhone 3G) verloot, dit zal in het betreffende onderzoek worden vermeld. Doorgaans maken deelnemers kans op een geldprijs van minimaal 50 euro per onderzoek, waarbij per onderzoek een totaal bedrag van 150 euro wordt verloot (ongeacht het aantal deelnemers). Bij enkele onderzoeken wordt kans gemaakt op materiële prijzen, dit zal in het betreffende onderzoek worden vermeld.

Uitreiking prijzen

Ter promotie van haar onderzoeken verloot MeMo² prijzen onder de deelnemers van een onderzoek. Contactinformatie, zoals e-mailadressen, worden in dit geval gebruikt voor het bekendmaken van de prijswinnaars. Indien er een prijs is gewonnen zal MeMo² contact met de winnaar opnemen om te vragen naar zijn/haar adresgegevens (bij materiële prijzen) en/of bankgegevens (voor geldprijzen). Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na het verloop van twee maanden, aan te vangen na de dag waarop dat aan de prijswinnaar is mede gedeeld. Indien u tot de prijswinnaars behoort worden uw naam en woonplaats op onze website vermeld, waarvoor u hierbij toestemming verleent. Geldprijzen kunnen ook gedoneerd worden aan goede doelen indien een winnaar dit wenst. Geldprijzen kunnen niet overgemaakt worden naar niet-Nederlandse bank- en girorekeningen. Bij de keuze voor een goed doel kunnen alleen goede doelen met een Nederlandse bank-/girorekening worden gekozen. Per twee maanden worden prijzen van afgeronde onderzoeken uitgereikt.

Aansprakelijkheid

Deelname aan het MeMoPanel is geheel voor eigen risico. MeMo² is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die een deelnemer ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken, krasspellen en andere aan het panelgerelateerde vormen van deelname.

Opgave persoonlijke gegevens

Alle informatie die u verstrekt bij inschrijving voor het MeMoPanel dient volledig, accuraat en juist te zijn.

Privacy

MeMo² handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1264091. Persoonsgegevens worden door MeMo² gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en het corresponderen van de prijzen en prijswinnaars en overigens conform haar Privacystatement. MeMo² zal de gegevens van deelnemers nooit op individueel niveau aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Resultaten

Resultaten van onderzoeken worden in zijn geheel geanalyseerd. Resultaten worden dus nooit op individueel niveau weergegeven. Onderzoeksresultaten kunnen worden gepubliceerd indien de opdrachtgever hier mee instemt.

Uitschrijven

Deelname aan het MeMoPanel kan op ieder gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, beëindigd worden. U kunt zich uitschrijven via de uitschrijflink, welke in elke onderzoeksuitnodiging vermeld wordt. MeMo² behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens een half jaar na opzegging te bewaren, uiteraard met inachtneming van de privacywetgeving. De verwerking van uw uitschrijving kan enkele weken duren.

Wijziging algemene voorwaarden

Deze Deelnemersvoorwaarden kunnen altijd door MeMo² worden gewijzigd. Een wijziging zal duidelijk aan u worden gecommuniceerd. Indien u met een dergelijke wijziging niet kunt instemmen, staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Indien u na een wijziging ingeschreven blijft in het MeMoPanel, bent u akkoord gegaan met de betreffende aanpassing van de Deelnemersvoorwaarden.

Rechten voorbehouden

Alle rechten met betrekking tot het MeMoPanel berusten uitsluitend bij MeMo² B.V.. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeMo² gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten die MeMo² aan deelnemers van het onderzoekspanel verstuurt, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeMo² aan derden worden doorgestuurd.

In geval van misbruik deelname

Wanneer er naar het oordeel van MeMo² sprake is van ongeoorloofd gebruik of misbruik van het MeMoPanel, wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. De door hem of haar gewonnen prijzen worden dan niet uitgekeerd.

Geschillen

Op de relatie tussen deelnemers en MeMo² is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de rechtbanken in Nederland.

Opmerkingen/vragen

Bij vragen en/of opmerkingen over de Deelnemersvoorwaarden kunt u zich richten tot MeMoPanel, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 d.d. maart 2012

 
Linked_InFacebookTwitterGoogle